Commit e0374117 authored by Iñaki Arenaza's avatar Iñaki Arenaza

Updated a couple of strings

parent 5a21daee
......@@ -23,6 +23,7 @@
* - Santurtziko Udal Euskaltegia (www.santurtzieus.com)
* - Mondragon Unibertsitatea (www.mondragon.edu)
* - Tknika (www.tknika.net)
* - Axular Lizeoa (www.axular.net)
* - i2basque (www-eu.i2basque.es)
* @copyright Copyright (C) 2009 onwards Mahara Basque Translation Team
*
......@@ -31,7 +32,7 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Hutsik uzten baduzu, eremuaren izena erabiliko da';
$string['description'] = 'Erakutsi curriculum vitaeko informazio guztia';
$string['description'] = 'Erakutsi curriculum vitaeko informazioa';
$string['fieldtoshow'] = 'Erakutsiko den eremua';
$string['filloutyourresume'] = '%sBete zure curriculum vitaea%s eremu gehiago gehitzeko!';
$string['title'] = 'Curriculum Vitaerako eremu bat';
......
......@@ -23,6 +23,7 @@
* - Santurtziko Udal Euskaltegia (www.santurtzieus.com)
* - Mondragon Unibertsitatea (www.mondragon.edu)
* - Tknika (www.tknika.net)
* - Axular Lizeoa (www.axular.net)
* - i2basque (www-eu.i2basque.es)
* @copyright Copyright (C) 2009 onwards Mahara Basque Translation Team
*
......@@ -50,7 +51,7 @@ $string['exportpagedescription'] = 'Tresna honek zure portfolioaren informazioa
$string['exportyourportfolio'] = 'Esportatu zure portfolioa';
$string['generateexport'] = 'Sortu esportazioa';
$string['justsomecollections'] = 'Nire bildumetako batzuk';
$string['justsomeviews'] = 'Nire bistetako batzuk';
$string['justsomeviews'] = 'Nire orrietako batzuk';
$string['noexportpluginsenabled'] = 'Kudeatzaileak desgaitu egin du pluginak ez esportatzea, beraz ezin duzu erabili funtzio hau';
$string['nonexistentfile'] = 'Ez zegoen fitxategia igotzen saiatu zara: \'%s\'';
$string['pleasewaitwhileyourexportisbeinggenerated'] = 'Mesedez, itxaron pixka batean esportatzeko fitxategia sortu arte...';
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment