Public
Authored by hoapham

Phân tích kết quả cầu lô tô siêu chính xác ngày 07/01

Soi cầu XSMB- xshn chính xác nhất được các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc đưa ra hôm nay thứ 2 ngày 07-01-2019 gồm những nội dung chính sau đây : Điều quan trọng nhất trước khi chọn số là dự đoán các dạng dữ liệu xổ số ít có khả năng về

Cũng như các dãy lô có khả năng về nhiều , từ đó chúng ta sẽ có cơ sở để dự đoán XSMB chính xác

Với phương pháp này , chỉ cần chính xác được 1 trong các dạng dữ liệu chúng ta thống kê lô víp MB và dự đoán xổ số miền bắc chính xác nhất ngày 7-1-2019 sau đây : XSMB qua ra xiên 03-14 chứ không phải 41×30 như dự đoán, đồng thời 18 về lại và tiếp tục ra cùng lô 61 – do đó khả năng hôm nay cặp 41×30 sẽ ra. Lô 27-72 về cả cặp như dự đoán, đồng thời qua về 79×3 và 47×2 – do đó dự đoán xsmb hôm nay cặp 373 sẽ ra.

Chốt số xsmb thu 7 7/1/2019:

BTL: 62

STL: 06-60

Xiên xoay : 62 x 41 x 96

3 càng: 562 x 641 x 696

Dàn đề: Đầu 6 đuôi 8

127 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment